BTFL Living logoBTFL Living logo icon
NL
BTFL Living logo iconBTFL Living logo iconBTFL Living logo icon
NL

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Huurvoorwaarden: de onderhavige algemene huurvoorwaarden.
Reservering: de schriftelijk door de Huurder en Verhuurder aangegane Huurovereenkomst, waarbij is vastgelegd voor welke periode en onder welke voorwaarden de Huurovereenkomst is overeengekomen.
Reserveringsaanvraag: de vrijblijvende aanvraag van een derde tot het huren van een Accommodatie.
Huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Verhuurder een Huurovereenkomst sluit ten aanzien van een Accommodatie.
BTFL LIVING: de handelsnaam van de besloten vennootschap BTFL LIVING N.V., gevestigd  te  2930 Brasschaat (B), Augustijnslei 52, met ondernemingsnummer BE 0480.715.172 die bemiddelt bij totstandkoming van de Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder en die daarnaast – in voorkomende gevallen – als gevolmachtigde van de Verhuurder optreedt.
Verhuurder: de verhuurder van de Accommodaties zoals genoemd in de Reservering.
Huurovereenkomst: de overeenkomst ter zake de verhuur van een Accommodatie die tussen Huurder en Verhuurder tot stand komt door bemiddeling van BTFL LIVING.
Accommodaties: de accommodaties die door BTFL LIVING namens Verhuurder ter verhuur worden aangeboden via de Website.
Website: de website www.btfliving.com, alsmede eventuele (andere) landextensies zoals .nl, .be en .eu.

 1. Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BTFL LIVING – al dan niet via de Website – alsmede op Reserveringsaanvragen, Reserveringen en Huurovereenkomsten.
 2. De werking van algemene (inkoop-)voorwaarden van Huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Van deze Algemene Huurvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 4. In geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Huurvoorwaarden niet rechtsgeldig blijkt/blijken te zijn, zal/zullen de Overeenkomst en/of de Algemene Huurvoorwaarden voor het overige van kracht blijven.
 5. De onder lid 1 genoemde begrippen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa. Waar in deze Algemene Huurvoorwaarden woorden en/of begrippen in de mannelijke vorm worden geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

Artikel 2 – Informatie, aanbieding, prijzen en kosten

 1. De inhoud van de Website wordt met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht en onderhouden. BTFL LIVING kan echter niet garanderen dat de inhoud en informatie op de Website altijd juist, volledig en up-to-date is. BTFL LIVING accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de Website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. BTFL LIVING kan niet aan een Reservering of enige prijsopgave worden gehouden indien die een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.
 3. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt zodra de bevestiging van de Reservering door BTFL LIVING is verzonden.
 4. BTFL LIVING heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder – maar niet beperkt – tot omzetbelasting, toeristenbelasting, etc.) waar BTFL LIVING geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.
 5. Huurder is behalve de huurprijs ook kosten voor extra services (indien van toepassing) en omzetbelasting verschuldigd.
 6. De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de lokale overheid van de vestigingsplaats van de Accommodaties. Huurder is te allen tijde het vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

Artikel 3 – Reserveringsaanvraag

 1. BTFL LIVING neemt alleen aanvragen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn.
 2. BTFL LIVING behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Reserveringsaanvragen te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

Artikel 4 – Totstandkoming Huurovereenkomst

 1. De Huurovereenkomst komt tot stand tussen de Huurder en Verhuurder op het moment dat een Reserveringsaanvraag schriftelijk wordt bevestigd door BTFL LIVING en Huurder niet terstond na de bevestiging van de Reservering BTFL LIVING schriftelijk te kennen geeft de Reservering te willen annuleren.
 2. Een Huurovereenkomst wordt gesloten via bemiddeling door BTFL LIVING. De overeenkomst betreft huur van de Accommodaties, dat naar zijn aard van korte duur is.
 3. Bevestiging van een Reservering door BTFL LIVING vindt steeds zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het indienen van de Reserveringsaanvraag plaats, bij gebreke waarvan er geen Huurovereenkomst tot stand komt.
 4. Huurder dient direct na ontvangst van de Reservering deze op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan BTFL LIVING.

Artikel 5 – Uitsluiten herroepingsrecht

1.Reserveringen die voldoen aan het bepaalde van artikel 4.1. zijn wettelijk definitief. Het herroepingsrecht van 14 dagen is voor het overige uitdrukkelijk niet van toepassing op de Huurovereenkomst of Reservering.

Artikel 6 – Inhoud en wijzigingen Reservering

 1. Huurder draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Reservering indien deze hun oorzaak vinden in de door Verhuurder niet juist, niet tijdig en/of onvolledig ontvangen specificaties en andere mededelingen die door of namens Huurder zijn gedaan.
 2. Indien Huurder, na de totstandkoming van de Huurovereenkomst, wijzigingen in de Reservering wenst aan te brengen, is BTFL LIVING niet verplicht daaraan te voldoen. Het is steeds ter vrije keuze van BTFL LIVING of – en in hoeverre – die wijzigingen (kunnen) worden geaccepteerd.

Artikel 7 – Annulering

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1. is een Huurder geen annuleringskosten verschuldigd tot 5 dagen voor de dag van aankomst. Bij annulering vanaf 5 dagen voor aankomst of later is de volledige huursom verschuldigd.
 2. Indien Huurder binnen 9 uur na de overeengekomen aankomstdatum en tijd zonder nadere kennisgeving niet arriveert, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval is Huurder het volledige totaalbedrag verschuldigd.
 3. Een verzoek tot annulering van de Reservering dient schriftelijk te worden gericht aan BTFL LIVING.

Artikel 8 – Betalingen en borgsom

 1. Verhuurder heeft BTFL LIVING gemachtigd om de huursom, de borgsom en bijkomende kosten namens haar te incasseren.
 2. Huurder dient 5 dagen voor aankomst de volledige huursom, vermeerderd met bijkomende kosten te voldoen.
 3. Als bij aankomst bij de Accommodatie blijkt dat het verschuldigde bedrag nog niet (volledig) is voldaan door Huurder, kan BTFL LIVING aan Huurder het gebruik van de Accommodatie (tijdelijk) ontzeggen.
 4. BTFL LIVING heeft het recht de Reservering te laten vervallen en de Accommodatie, zonder nadere berichtgeving aan Huurder, vrij te geven voor verhuur aan derden als de volledige huursom vermeerderd met bijkomende kosten niet 5 dagen voor aankomst is voldaan.
 5. Huurder betaalt een borg ten bedrage van € 250,- aan BTFL LIVING alvorens hij de Accommodatie in gebruik mag nemen. De borg wordt gelijktijdig met de huur voldaan aan BTFL LIVING. De borg wordt via pre-autorisatie op de credit card geblokkeerd, indien dit niet mogelijk is, dient de borg door Huurder worden overgeschreven op de rekening van BTFL Living NV, IBAN: BE84 3631 2842 0259, BIC: BBRUBEBB. Wanneer geen schade aan de Accommodatie is aangericht, zal de borgsom uiterlijk 7 dagen na afloop van de huurtermijn worden terugbetaald aan Huurder.
 6. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van enige verschuldigd bedrag is Huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De wettelijke handelsrente is verschuldigd na verloop van enige betalingstermijn.
 7. Het is Huurder niet toegestaan om zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen.
 8. Alle (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van betaling komen voor rekening van Huurder. De vergoeding van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het (restant van het) verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,--.

Artikel 9 – Aankomst en vertrek

 1. De data en tijden van aankomst en vertrek zijn opgenomen in de Reservering.
 2. Als het gebruik van de Accommodatie later aanvangt en/of eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen data/datum als vermeld in de Reservering, heeft Huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom en/of kosten.
 3. Huurder dient aan BTFL Living binnen een uur na aankomst te melden als er zaken kapot zijn of niet functioneren. Indien de huurder geen enkele opmerking heeft geformuleerd, wordt het gehuurde als volledig in orde en als goed functionerend beschouwd.

Artikel 10 – Verplichtingen Huurder

 1. Huurder dient zich te houden aan de door BTFL LIVING, Verhuurder, de lokale beheerder en/of lokale instanties vastgestelde regels.
 2. Voor zover een huishoudelijk reglement in de Accommodatie aanwezig is, dient Huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven.
 3. BTFL LIVING heeft het recht Huurder en zijn reisgenoten terstond uit de Accommodatie te verwijderen indien regels als bedoeld in leden 1 en 2 van dit artikel worden overtreden en/of aanwijzingen van bevoegde derden niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
 4. Als BTFL LIVING ernstig vermoeden heeft dat door Huurder in strijd met de Wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden en/of de Algemene Huurvoorwaarden wordt gehandeld, is BTFL LIVING of de beheerder van de Accommodatie gemachtigd zich toegang tot de Accommodatie te verschaffen.
 5. Conform lokale regelgeving zijn Huurder en zijn reisgenoten verplicht zich bij aankomst te legitimeren. Als zij geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag BTFL LIVING hen niet onderbrengen in de Accommodatie.
 6. Huurder staat toe dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud kan plaatsvinden aan de Accommodatie. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van BTFL LIVING.
 7. Huurder zal de Accommodatie uitsluitend als vakantieverblijf of ander kortdurend verblijf gebruiken.
 8. Huurder wordt geacht de Accommodatie in de staat en met de daarin aanwezige inventaris overeenkomstig de inventarislijst te aanvaarden bij het betrekken van de Accommodatie, tenzij Huurder binnen vier uren na het betrekken van de Accommodatie heeft geprotesteerd bij BTFL LIVING of de beheerder van de Accommodatie.
 9. In de Accommodatie is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat in de Reservering. Uitsluitend de in de Reservering genoemde personen zijn gerechtigd om in de Accommodatie te overnachten.
 10. Huurder is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal de Accommodatie bij vertrek in ordentelijke staat achterlaten. Alle schade welke door of vanwege Huurder of diens reisgenoten aan de Accommodatie is aangebracht, dient door Huurder voor zijn vertrek aan BTFL LIVING of een andere daartoe aangewezen derde te worden gemeld en zal direct moeten worden vergoed.
 11. Huurder is verplicht de Accommodatie bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door Huurder wordt door BTFL LIVING voor rekening van Huurder gebracht.
 12. Huurder is verantwoordelijk voor het correcte en rechtmatige gebruik van het in de Accommodatie beschikbare internet, alsmede voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem. BTFL LIVING is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
 13. Huisdieren zijn in principe niet toegestaan. In overleg met BTFL LIVING, kan hier van worden afgeweken. Als Huurder huisdieren wenst mee te nemen dient hij dit direct bij de Reservering op te geven.
 14. Het is Huurder niet toegestaan de Accommodatie onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
 15. In de Accommodatie is roken binnenshuis iet toegestaan.

Artikel 11 – Klachten

 1. Alle klachten die betrekking hebben op (het gebruik van) de Accommodatie dienen door Huurder terstond aan BTFL LIVING of de beheerder van de Accommodatie te worden gemeld.
 2. Mocht een klacht niet naar tevredenheid (kunnen) worden afgehandeld dan heeft Huurder tot uiterlijk één maand na vertrek uit de Accommodatie de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij BTFL LIVING. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft Huurder tot uiterlijk drie maanden na vertrek uit de Accommodatie de gelegenheid de klacht voor te leggen aan de bevoegde rechter, op straffe van verval van dit recht.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In het geval Verhuurder niet in staat is om de Reservering geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal zij – binnen 7 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen – aan Huurder een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie, andere periode, etc.).
 2. Huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen binnen 14 dagen na ontvangst van dit wijzigingsvoorstel. In dat geval heeft Verhuurder het recht de Reservering met onmiddellijke ingang te ontbinden. Huurder heeft alsdan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het al betaalde deel van) de huursom en bijkomende kosten.
 3. Verhuurder is in geval van overmacht nooit schadeplichtig.

Artikel 13 – Ontbinding

 1. Verhuurder is gerechtigd om de Huurovereenkomst per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de Accommodatie te eisen, als Huurder in strijd handelt met het bepaalde in deze Algemene Huurvoorwaarden, zijn zorgplicht voor de Accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de Accommodatie
 2. onderbrengt dan toegestaan volgens de Reservering, als hij schade toebrengt aan de Accommodatie, als hij voor overlast zorgt of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt.
 3. Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de Huurovereenkomst op te zeggen indien bij reservering persoonsgegevens onvolledig en/of onjuist worden opgegeven.
 4. In gevallen als genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft Huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom en is Huurder gehouden de schade te vergoeden die Verhuurder lijdt ten gevolge van zijn handelen of nalaten.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens Huurder aansprakelijk indien Huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten door Verhuurder in de nakoming van de op Verhuurder rustende verplichtingen uit de Huurovereenkomst en/of Reservering.
 2. BTFL LIVING is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens Huurder aansprakelijk indien Huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten door BTFL LIVING in de nakoming van de op BTFL LIVING rustende verplichtingen uit of bij het tot stand komen van de Huurovereenkomst en/of Reservering.
 3. Verhuurder en/of BTFL LIVING zijn niet aansprakelijk voor zover Huurder eventuele schade kan verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.
 4. Verhuurder en/of BTFL LIVING zijn niet aansprakelijk voor schade en kosten ten gevolge van inbraak en diefstal, ongevallen in of om de Accommodatie, weersextremen, storing van water- en elektravoorzieningen en/of overlast door derden, behoudens opzet of grove schuld van Verhuurder en/of BTFL LIVING.
 5. De aansprakelijkheid voor schade en kosten die Huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van Verhuurder en/of BTFL LIVING.
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Verhuurder en/of BTFL LIVING voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van Huurder en/of zijn reisgenoten beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 7. Onverminderd het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel, kunnen rechten die op grond van deze Algemene Huurvoorwaarden door Huurder niet jegens BTFL LIVING kunnen worden uitgeoefend, evenmin jegens Verhuurder worden uitgeoefend en vice versa.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en weren jegens Verhuurder en/of BTFL LIVING en jegens de door haar/hen bij de uitvoering van de Huurovereenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 15 – Overige bepalingen

 1. Alle gegevens die Huurder aan BTFL LIVING verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit gegevensbestand wordt gebruikt voor de gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over de diensten en het aanbod van BTFL LIVING te geven, zowel door BTFL LIVING als door derden. Om deze informatie zoveel mogelijk op de interesses van de Huurder af te stemmen, kan BTFL LIVING deze gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop BTFL LIVING gegevens verwerkt, zijn terug te vinden in het privacy statement zoals gepubliceerd op de Website.
 2. BTFL LIVING is door Verhuurder gemachtigd om zelfstandig alle rechten uit te oefenen die Verhuurder toekomen uit hoofde van of in verband met de Huurovereenkomst en/of deze Algemene Huurvoorwaarden.
 3. BTFL LIVING en Huurder zullen correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt. Daar waar in deze Algemene Huurvoorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt uitdrukkelijk ‘per e-mail’ bedoeld.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Eventuele geschillen omtrent de totstandkoming en de uitvoering van de Huurovereenkomst, Reservering en de Algemene Huurvoorwaarden, alsmede alle overeenkomsten en opdrachten die daar uit voortvloeien zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Antwerpen.
 2. Op de Huurovereenkomst, de Reservering en deze Algemene Huurvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Copyright © 2024 BTFL Living. Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie
credit cardgreen key logo btfl living
boek nu